തടങ്കൽ

ആൽബേർ കാമുവിന്റെ ദി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സീജ് എന്ന നാടകത്തിൽനിന്ന്
ഒരു പ്രണയരംഗം

(വിക്ടോറിയയും ദിയെഗോയും. ഇരുവരും ഒരു ജാലകത്തിന്റെ അഴികൾക്ക...

READ MORE