ആകാശച്ചേലയഴിഞ്ഞോ

ആകാശച്ചേലയഴിഞ്ഞോ
ആഴിക്കൊലുസൂരിയെറിഞ്ഞോ
ആലോലം വായുവിലെങ്ങോ
പാറുന്നൊരു തൂവല്‍ പോലെ

ആളും തീ നാളം പോലെ
ആടും നിഴലാളെപ്പോലെ
താനേയുറപൊട്ടിയ മണ്ണില്‍
നീരെങ്ങും പടരുംപോലെ

ഒരു സൂര്യന്‍ പലതുള്ളികളില്‍
പ്രതിബിംബിക്കുന്നതുപോലെ
പലതുള്ളികള്‍ വീണുകലങ്ങി
ഒരുചാലായ് ഒഴുകുംപോലെ
ആലാപനം : രേഷ്മ സജീവ്, വര: കൃഷ്ണദാസ് കടവനാട്