പുരസ്കാരങ്ങൾ

vtkumaran.jpg

വി ടി കുമാരൻ അവാർഡ്
1991

cherukad.jpg

ചെറുകാട് അവാർഡ്
1994

kunchupillai.jpg

കുഞ്ചുപിള്ള അവാർഡ്
1998

changambuzha.jpg

ചങ്ങമ്പുഴ അവാർഡ്
2000

sahityakademi.jpg

സാഹിത്യ അക്കാദമി
2003

balasahitya.jpg

ബാലസാഹിത്യ പുരസ്കാരം
2012

pkunjiraman.jpg

പി സ്മാരക പുരസ്കാരം
2013

cherusseri.jpg

ചെറുശ്ശേരി അവാർഡ്

2014

ayanam.jpg

അയനം പുരസ്കാരം
2015

mooloor.jpg

മൂലൂർ അവാർഡ്
2018