ജ്യാമിതി

റില്‍ക്കെ

ജാലകമേ, ഓ ജാലകമേ!
വലുതാം ജീവിതമെത്രയെളുപ്പം
ചെറുതാം കള്ളിയിലാക്കി - നീയൊരു
ചതുരക്കള്ളിയിലാക്കി!

ജാലകമേ, ഓ ജാലകമേ!
നിന്നരികില്‍ കാണുമ്പോള്‍ മാത്രം
സുന്ദരിയാവുന്നു - ഒരുവള്‍
അനശ്വരയാവുന്നു!

എത്ര സുരക്ഷിതരായീ നമ്മള്‍
ഇച്ചതുരക്കൂട്ടില്‍
ചുറ്റും പരിമിതിതന്‍ നടുവിങ്ങനെ
പറ്റിയിരിക്കുമ്പോള്‍!

ജാലകമേ, ഓ ജാലകമേ

(Inspired by the poem Windows, Rainer Maria Rilke)