ആംഗലത്തിലെ എഴുത്തച്ഛൻ


“അയാളുടെ ദേഹത്തുനിന്ന് കൃത്യം അളവ് മാംസം മുറിച്ചെടുത്തോളൂ. എന്നാൽ ഒറ്റത്തുള്ളി ചോര വീണുപോക...

വിശ്വരൂപം


രാമ,

പണ്ടു നമ്മൾ

ഇടശ്ശേരിയുടെ കവിത ചൊല്ലിക്കൊണ്ട്

കുറ്റിപ്പുറം പാലത്തിനു ചുവട്ടിൽ

ഇരുന്നത് ഓർമ്മയില്ലേ?


അന്ന് 

അവിടയൊരു മണൽക്കുഴിയിൽ

കോർണർ


ആൺചുമരും പെൺചുമരും ചേരുന്ന മൂലയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ അവനവളുടെ വിടുതിയും വിജയാഘോഷവുമാണ് കടമ്പഴിപ്പുറം നാട്യശാസ്ത്രയുടെ ‘കോർണർ’ എന്ന പുതിയ നാടകം. കലയിലും കളിയിലും കഥയില...

അടഞ്ഞ മേനി


ശരീരം മാധ്യമമായിട്ടുള്ള രംഗകലാകാരികളോളം മഹാമാരിക്കാലത്തെ അടച്ചുപൂട്ടൽ ദുരിതപൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളവർ ഉണ്ടാവാനിടയില്ല. അന്യശരീരത്തെ ഭയം കൊണ്ട് ...

നാടകപ്പൊന്നാനി


(ദേശാഭിമാനി മലപ്പുറം മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാറിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് )