നാടകപ്പൊന്നാനി


(ദേശാഭിമാനി മലപ്പുറം മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാറിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് )