മൂന്നു കവിതകൾ


കവി

‘ട്ർ’ എന്ന ശബ്ദത്തൊടൊപ്പം

അ എന്നോ ഇ എന്നോ ഉ എന്നോ 

പലതരം സ്വരങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടും


ചുണ്ടും തൊണ്ടയും പലമാതിരി

കോട്ടി...

വിട


ഹരീഷ് എനിക്ക് അനുജൻ. കെ.വി.എസ്സിനെപ്പോലെ അവനും അകാലത്തിൽ വിടപറഞ്ഞു.


കലയിലായാലും ജീവിതത്തിലായ...

പുലിയോടൊത്തു ജീവിതം

(കോഴിക്കോട്ട് കെ.എല്‍.എഫിനോടനുബന്ധിച്ചു നടന്ന പരിഭാഷാ ശില്പശാലയില്‍വെച്ചാണ് ബാസ്ക് ഭാഷാകവി ഹര്‍കെയിറ്റ്സ് കാനോവിനെ പരിചയപ്പെട്ടത്. വടക്കന്‍ സ്പെയിനിനും തെക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍ ഫ്രാന്‍സിനും ഇടയ്ക്ക് കിടക്...

ദശാന്തരങ്ങളും ദേശാന്തരങ്ങളും

(മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മലയാളവകുപ്പ് 2023 ജനുവരി 20ന് സംഘടിപ്പിച്ച സദസ്സിൽ ചെയ്ത ആശാൻ സ്മാരക എൻഡവ്മെന്റ് പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ലിഖിതരൂപം)


മദിരാശിപ്പട്ടണം മൂന്നു വിധത്തിൽ കുമാരനാ...

അമ്മായിപ്രാന്തത്തി


ഒരിടത്ത്, എല്ലായ്പോഴും ഉടുത്തൊരുങ്ങിയും അഴിച്ചുമാറ്റിയും വീണ്ടും ഉടുത്തൊരുങ്ങിയും ജീവിച്ച ഉന്മാദിനിയായ ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നത്രേ! ആളുകൾ അവരെ അമ്മായിപ്രാന്തത്തി എന്നു വിളിച്ചു. കോവിഡ്കാ...

അക്കിത്തത്തിന്റെ ആഖ്യാനകല

അര നൂറ്റാണ്ടുമുമ്പ് ഞാൻ കണ്ട ഒരു ഭൂപ്രകൃതി ഓർത്തെടുത്തുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കാം. കുമരനെല്ലൂരിൽ അക്കിത്തത്തിന്റെ വീട്ടിൽനിന്ന് പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങിനടക്കാൻ ഒരു കുണ്ടനിടവഴിയുണ...