വിട


ഹരീഷ് എനിക്ക് അനുജൻ. കെ.വി.എസ്സിനെപ്പോലെ അവനും അകാലത്തിൽ വിടപറഞ്ഞു.


കലയിലായാലും ജീവിതത്തിലായ...

ദശാന്തരങ്ങളും ദേശാന്തരങ്ങളും

(മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മലയാളവകുപ്പ് 2023 ജനുവരി 20ന് സംഘടിപ്പിച്ച സദസ്സിൽ ചെയ്ത ആശാൻ സ്മാരക എൻഡവ്മെന്റ് പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ലിഖിതരൂപം)


മദിരാശിപ്പട്ടണം മൂന്നു വിധത്തിൽ കുമാരനാ...

അമ്മായിപ്രാന്തത്തി


ഒരിടത്ത്, എല്ലായ്പോഴും ഉടുത്തൊരുങ്ങിയും അഴിച്ചുമാറ്റിയും വീണ്ടും ഉടുത്തൊരുങ്ങിയും ജീവിച്ച ഉന്മാദിനിയായ ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നത്രേ! ആളുകൾ അവരെ അമ്മായിപ്രാന്തത്തി എന്നു വിളിച്ചു. കോവിഡ്കാ...

അക്കിത്തത്തിന്റെ ആഖ്യാനകല

അര നൂറ്റാണ്ടുമുമ്പ് ഞാൻ കണ്ട ഒരു ഭൂപ്രകൃതി ഓർത്തെടുത്തുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കാം. കുമരനെല്ലൂരിൽ അക്കിത്തത്തിന്റെ വീട്ടിൽനിന്ന് പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങിനടക്കാൻ ഒരു കുണ്ടനിടവഴിയുണ...

ആംഗലത്തിലെ എഴുത്തച്ഛൻ


“അയാളുടെ ദേഹത്തുനിന്ന് കൃത്യം അളവ് മാംസം മുറിച്ചെടുത്തോളൂ. എന്നാൽ ഒറ്റത്തുള്ളി ചോര വീണുപോക...

കോർണർ


ആൺചുമരും പെൺചുമരും ചേരുന്ന മൂലയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ അവനവളുടെ വിടുതിയും വിജയാഘോഷവുമാണ് കടമ്പഴിപ്പുറം നാട്യശാസ്ത്രയുടെ ‘കോർണർ’ എന്ന പുതിയ നാടകം. കലയിലും കളിയിലും കഥയില...