ചവിട്ടുസൈക്കിൾ ഡയറി

1

രാവിലെ
പതിവു സൈക്കിൾസവാരി.
പത്രവും പാലും വേണം.
പെട്രോൾ പമ്പിനു
മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ
ഒന്നാഞ്ഞു ചവിട്ടി.
കാലുകൊണ്ട്ഒ
ര...

READ MORE