കിളികൾ, ആക്രിപ്രപഞ്ചത്തിനു കുറുകെ

പി രാമൻ എഴുതിയ ലേഖനം
....
അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ
കൂമ്പാരത്തിനടിയിൽ നിന്ന്
ഒരു കൈ മാത്രം
പുറത്തേക്കു നീണ്ടു.

ഉയരെ നിന്നുള്ള
കഴുകൻ കണ്ണുകൾക്ക് READ MORE