കൃതികൾ

complete.jpg

പി പി രാമചന്ദ്രന്റെ കവിതകൾ
രണ്ടാം പതിപ്പ്
മാതൃഭൂമി ബുക്സ്

comple1.jpg

പി പി രാമചന്ദ്രന്റെ കവിതകൾ
ഒന്നാം പതിപ്പ്
മാതൃഭൂമി ബുക്സ്

kattekadale.jpg

കാറ്റേ കടലേ
കവിത
മാതൃഭൂമി ബുക്സ്

kanekkane.jpg

കാണെക്കാണെ
കവിത
കറന്റ് ബുക്സ്, തൃശ്ശൂർ

kanekkane1.jpg

കാണെക്കാണെ
കവിത
ഡി.സി ബുക്സ്

kalamkari.jpg

കലംകാരി
കവിത
ഡി.സി ബുക്സ്

randaymurichath.jpg

രണ്ടായ് മുറിച്ചത്
കവിത
കറന്റ് ബുക്സ്, തൃശ്ശൂർ

nalla.jpg

നല്ല മാഷല്ല ഞാൻ
ലേഖനങ്ങൾ
ആമസോൺ കിന്റിൽ

nataka.jpg

നാടകപ്പച്ച
ലേഖനങ്ങൾ
ആമസോൺ കിന്റിൽ

OTTU.jpg

ഓട്ടുചിലമ്പിൻ കലമ്പലുകൾ
ലേഖനങ്ങൾ
ആമസോൺ കിന്റിൽ

pathalam.jpg

പാതാളം
ബാലസാഹിത്യം
KSICL

marakkuthira.jpg

മരക്കുതിര
കഥകൾ
കറന്റ് ബുക്സ്, തൃശ്ശൂർ

cycle.jpg

സൈക്കിൾ ചവിട്ടാൻ
കവിത
KSICL

poothappattu.jpg

പൂതപ്പാട്ട്
പുനരാഖ്യാനം
KSICL

poocha.jpg

പൂച്ചക്കുറുഞ്ഞ്യാർ
പുനരാഖ്യാനം
KSICL

theneecha.jpg

പുസ്തകം ഒരു തേനീച്ച
വിവർത്തനം
തൂലിക ബുക്സ്

perumazha.jpg

പെരുമഴ
വിവർത്തനം
തൂലിക ബുക്സ്

oruvithu.jpg

ഒരു വിത്തു നട്ടു ഞാൻ
വിവർത്തനം
തൂലിക ബുക്സ്

ippol.jpg

ഇപ്പോൾ ഇല്ല
വിവർത്തനം
തൂലിക ബുക്സ്

anakkenthe.jpg

ആനക്കെന്തേ കുഞ്ഞിക്കണ്ണ്
വിവർത്തനം
തൂലിക ബുക്സ്