മുപ്പൂട്ട്

മുഖാവരണമില്ലാതെ
ഉദിക്കാറില്ല സൂര്യനും
കാർമുകിൽക്കീറണിഞ്ഞവൻ
അടച്ചുപൂട്ടിവെച്ചിട്ടെ-
ന്തലമാരയില്‍ ജീവിതം?
ആടു തിന്നുന്ന പുസ്തകം.
ഇണചേരുക നിർബാധം
നായ്ക്കളേ നടുറോട്ടിലും
ലോകം മുപ്പൂട്ടിലായ നാൾ