താറാവ്

വാസ്കോ പോപ

ആടിയാടി നടക്കുകയാണവള്‍
പൂഴിമണ്ണിലൂടങ്ങനെ, വെള്ളവും
പേറിയെന്നപോല്‍, കണ്ടു ചിരിക്കുവാന്‍
മീനുമില്ലാത്ത പാതയിലങ്ങനെ

എത്ര ക്ലേശമീ യാത്രയെന്നാകിലും
എത്തിടാമവള്‍ തീറ്റ കിട്ടുന്നിടം
ഇല്ല പക്ഷെ,യാവില്ലാ ചരിക്കുവാന്‍
ചില്ലുകണ്ണാടി ചാലുകീറുന്നപോല്‍!

(From Vasko Popa Selected Poems Translated by Anne Pennington)